card

Өрөөний сонголт

A1-A2-A8 /Блок/

Нийт талбай
50.5 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.18 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
27.11 м2
Үүдний хэсэг
4.76 м2
Унтлагын өрөө 1
12.57 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
3.76 м2

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
70 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.74 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
33.60 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
4.74 м2
Унтлагын өрөө 1
14.57 м2
Үүдний хэсэг
2.95 м2
Унтлагын өрөө 2
10.42 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
7.45 м2

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
72.42 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.13 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
31.67 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
5.09 м2
Унтлагын өрөө 1
12.82 м2
Үүдний хэсэг
2.79 м2
Унтлагын өрөө 2
13.29 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
3.25 м2

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
89.43 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.36 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
44.36 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
3.43 м2
Унтлагын өрөө 1
16.24 м2
Үүдний хэсэг
3.97 м2
Унтлагын өрөө 2
13.24 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
7.66 м2

Дэлгэрэнгүй

12 Давхар
Нийт талбай
134.93 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.36 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
43.79 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
3.46 м2
Унтлагын өрөө 1
16.24 м2
Үүдний хэсэг
3.97 м2
Унтлагын өрөө 2
13.74 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
7.66 м2
13 Давхар
Нийт талбай
45.20 м2
Хувцасны өрөө
3.17 м2
Унтлагын өрөө 1
24.04 м2
Үүдний хэсэг
13.01 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.96 м2
Террас (Үнэгүй)
34.51 м2

Дэлгэрэнгүй

A4-A5 /Блок/

Нийт талбай
53.97 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.91 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
31.26 м2
Үүдний хэсэг
3.22 м2
Унтлагын өрөө 1
13.33 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
3.48 м2

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
68.32 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
3.81 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
29.93 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
6.02 м2
Унтлагын өрөө 1
10.63 м2
Үүдний хэсэг
2.70 м2
Унтлагын өрөө 2
12.57 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
2.88 м2

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
79.07 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.92 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
39.73 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
5.23 м2
Унтлагын өрөө 1
12.27 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
2.16 м2
Унтлагын өрөө 2
11.84 м2
 

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
86.94 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
4.29 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
42.22 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
5.11 м2
Унтлагын өрөө 1
18.52 м2
Үүдний хэсэг
4.53 м2
Унтлагын өрөө 2
11.93 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
2.88 м2

Дэлгэрэнгүй

12 Давхар
Нийт талбай
150.47 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.11 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
35.98 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
4.29 м2
Унтлагын өрөө 1
18.52 м2
Үүдний хэсэг
4.53 м2
Унтлагын өрөө 2
11.93 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
2.88 м2
13 Давхар
Унтлагын өрөө 1
28.814 м2
Хувцасны өрөө
13.01 м2
Унтлагын өрөө 2
14.21 м2
Үүдний хэсэг
7.98 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.88 м2
Террас (Үнэгүй)
20.01 м2

Дэлгэрэнгүй

A6-A7 /Блок/

Нийт талбай
79.85 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
7.58 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
31.41 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
4.47 м2
Унтлагын өрөө 1
12.73 м2
Хувцасны өрөө
5.76 м2
Унтлагын өрөө 2
12.87 м2
Тагт
2.90 м2
Үүдний хэсэг
3.83 м2
 

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
93.35 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.75 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
35.29 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
5.02 м2
Унтлагын өрөө 1
15.75 м2
Хувцасны өрөө
6.86 м2
Унтлагын өрөө 2
10.90 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
3.06 м2
Үүдний хэсэг
10.29 м2
 

Дэлгэрэнгүй

Нийт талбай
114.26 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.37 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
35.28 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
5.37 м2
Унтлагын өрөө 1
16.38 м2
Ариун цэврийн өрөө 3
4.58 м2
Унтлагын өрөө 2
14.40 м2
Хувцасны өрөө
4.58 м2
Унтлагын өрөө 3
14.40 м2
Тагт 1
5.24 м2
Үүдний хэсэг
3.83 м2
Тагт 2
2.88 м2

Дэлгэрэнгүй

12 Давхар
Нийт талбай
150.47 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.11 м2
Зочны өрөө/гал тогоо
35.98 м2
Ариун цэврийн өрөө 2
4.29 м2
Унтлагын өрөө 1
18.52 м2
Үүдний хэсэг
4.53 м2
Унтлагын өрөө 2
11.93 м2
Тагт (нийт талбайн 50%)
2.88 м2
13 Давхар
Унтлагын өрөө 1
28.814 м2
Хувцасны өрөө 2
20.01 м2
Унтлагын өрөө 2
14.21 м2
Үүдний хэсэг
7.98 м2
Ариун цэврийн өрөө 1
5.88 м2
Террас (Үнэгүй)
20.01 м2
Хувцасны өрөө 1
13.01 м2
 

Дэлгэрэнгүй